REGULAMIN

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów pomiędzy użytkownikami serwisu dostępnego pod adresem www.panel.copywriter.pl (dalej: Portal), administrowanego przez firmę SYNTAGMA MARKETING LTD zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii pod numerem 5990524189. Siedziba firmy znajduje się pod adresem: 40 Fenwick Road, Scartho Top, Grimsby, England, DN33 3SJ (zwaną dalej: Operator).
  2. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę o Usługę Operatora, w charakterze Klienta lub Wykonawcy;
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Wykonawca – Użytkownik korzystający z Portalu w charakterze osoby oferującej Usługi copywriterskiej;
  4. Klient – Użytkownik korzystający z Portalu w charakterze osoby poszukującej Usług Wykonawców;
  5. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Wykonawcy od Klienta za wykonanie Usługi copywriterskiej, przekazywane za pośrednictwem Operatora;
  6. Prowizja – wynagrodzenie należne Operatorowi od Wykonawcy za świadczenie usług drogą elektroniczną;
  7. Produkt – opublikowana w Portalu przez Wykonawcę informacja o predefiniowanej Usłudze Wykonawcy, możliwej do nabycia przez Klienta;
  8. Zlecenie – opublikowane w Portalu przez Klienta ogłoszenie stanowiące zaproszenie do składania ofert wykonania Usługi copywriterskiej;
  9. Zamówienie – zawarta pomiędzy Klientem a Wykonawcą, skojarzonym ze sobą za pośrednictwem Portalu, umowa o wykonanie usługi copywriterskiej.
  10. Usługa Wykonawcy – świadczenie oferowane przez Wykonawcę Klientom korzystającym z Serwisu mieszczące się w zdefiniowanych przez niego kategoriach, a w szczególności Copywriting.
  11. Copywriting – Usługa Wykonawcy polegająca na  pisaniu tekstów na potrzeby reklamy i promocji, a w szczególności: sloganów reklamowych, opisów produktów, tekstów na strony internetowe, artykułów blogowych oraz scenariuszy do filmów reklamowych.
  12. Usługi Operatora – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu opisane w § 2,
  13. Wirtualny Portfel – zapis cyfrowy na koncie Wykonawcy, będący odwzorowaniem kwot wpłaconych przez Klientów z tytułu wykonywania Zamówień, a niewypłaconych przez Operatora.
 2. Charakter usługi świadczonej przez Serwis i odpowiedzialność Operatora
  1. Usługa Operatora polega na prowadzeniu kont Użytkowników w Serwisie i umożliwieniu publikowania zdefiniowanych kategorii ogłoszeń (w tym Zlecenia oraz Produktu) oraz, na rzecz Klienta – na skojarzeniu go z Wykonawcą w celu dokonania Zamówienia, a także na umożliwieniu dokonania płatności za Usługę Wykonawcy, zaś na rzecz Wykonawcy – na skojarzeniu go z Klientem w celu dokonania Zamówienia oraz na przekazaniu uiszczonego przez niego Wynagrodzenia (po potrąceniu Prowizji), po wykonaniu tejże usługi.
  2. Przedmiotem Usługi Operatora nie jest w szczególności świadczenie Usług Wykonawcy, w szczególności Copywritingu oraz utrwalanie oświadczeń woli składanych pomiędzy Klientami a Wykonawcami.
  3. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników wyłącznie za należyte wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawieranych między Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, za naruszenia praw autorskich związanych z ich wykonywaniem oraz za wykonywanie przez Użytkowników innych obowiązków nałożonych przepisami prawa.
 3. Ogólne zasady dostępu do Serwisu
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia komputerowego z przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies. 
  2. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się:
   1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
   2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych jego użytkowników,
   3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 4. Konto Wykonawcy
  1. Osoba, która zamierza dokonać rejestracji w Serwisie jako Wykonawca, zobowiązana jest do wcześniejszego wypełnienia aplikacji, chyba że Operator zwolni ją z tego obowiązku.
  2. Operator ma możliwość odmówienia osobie, o której mowa w ust. 1 rejestracji w Serwisie bez podania powodów.
  3. Operator przypisuje Wykonawcę do jednej lub kilku ze zdefiniowanych w Serwisie specjalizacji, zaś Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów wyłącznie do przypisanych specjalizacji.
  4. Operator, na wniosek Wykonawcy lub z własnej inicjatywy, może dokonać zmiany przypisanych do Wykonawcy specjalizacji.
  5. Konto Wykonawcy wyposażone jest w następujące funkcjonalności:
   1. prowadzenie publicznego profilu Wykonawcy,
   2. publikacja Produktu,
   3. udzielanie odpowiedzi na Zlecenia,
   4. prowadzenie prywatnej korespondencji z Klientami, którzy uprzednio zainicjowali kontakt z Wykonawcą.
  6. Zarówno Operator jak i Wykonawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Operatora ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Konto Klienta
  1. Klient dokonuje rejestracji w Serwisie wypełniając stosowny formularz.
  2. Konto Klienta wyposażone jest w następujące funkcjonalności:
   1. publikacja Zlecenia
   2. zapraszanie wybranych Wykonawców do Zlecenia
   3. zakup Produktów
   4. wysyłanie wiadomości prywatnych do Wykonawców
  3. Zarówno Operator jak i Klient mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Operatora ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Zawieranie Umów za pośrednictwem Serwisu oraz ich realizacja
  1. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą następuje poprzez wybór predefiniowanej przez Wykonawcę Usługi lub udzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na Zlecenie oraz akceptacji tej odpowiedzi przez Wykonawcę.
  2. Klient zobowiązany jest do opłacenia całości wynagrodzenia Wykonawcy za pośrednictwem Operatora, poprzez udostępnioną w Serwisie usługę TPay dostarczaną przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań).
  3. Po ukończeniu Zamówienia i akceptacji sposobu jego wykonania, kwota odpowiadająca Wynagrodzeniu przekazywana jest do Wirtualnego Portfela Wykonawcy.
  4. W przypadku, gdy Wykonawca napotyka na przeszkody w uzyskaniu od Klienta niezbędnych informacji do wykonania Zamówienia lub akceptacji dla wykonanych prac, Wykonawca może zgłosić do Operatora prośbę o interwencję. W przypadku bezskuteczności prób nawiązania kontaktu z Klientem przez Operatora w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia, wpłacona kwota Wynagrodzenia przekazywana jest do Wirtualnego Portfela.
 7. Rozliczenia
  1. Przed przekazaniem do Wirtualnego Portfela, Wynagrodzenie pomniejszane jest o Prowizję w wysokości uzgodnionej indywidualnie pomiędzy Operatorem a Wykonawcą. Do zmiany wysokości Prowizji stosuje się odpowiednio postanowienia dot. zmiany Regulaminu.
  2. Jeżeli kwota środków w Wirtualnym Portfelu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego przekracza 100 zł, środki po potrąceniu należności publicznoprawnych, przekazywane są na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni.
 8. Prawa autorskie
  1. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Wykonawca udziela Klientowi do prac wykonanych na skutek realizacji Zamówienia licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie.
  2. Udzielenie licencji następuje na wszelkich możliwych polach eksploatacji, a w szczególności: stosowania, wykorzystywania, wprowadzania do obrotu, druku, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, optymalizowania, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania jego fragmentów, użycia w reklamie Klienta, jak i osób trzecich, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotniania na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash, zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji.
  3. Udzielenie licencji następuje w ramach Wynagrodzenia.
 1. Procedura rozstrzygania sporów
  1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Zamówienie, może wszcząć procedurę rozstrzygania sporów prowadzoną przez Operatora.
  2. W toku procedury Operator czyni starania na rzecz osiągnięcia porozumienia między Stronami, dążąc do zbliżenia ich stanowisk i proponując rozwiązania kompromisowe.
  3. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w wyniku powyższej procedury w terminie 14 dni od jej rozpoczęcia, Operator może zadecydować o zwrocie środków wpłaconych na rzecz Klienta lub ich przekazaniu na rzecz Wykonawcy, pozostawiając rozstrzygnięcie sporu i dochodzenie wzajemnych roszczeń samym Stronom.
  4. Przekazanie środków w myśl ust. 3 na rzecz Wykonawcy, następuje po potrąceniu Prowizji
  5. W przypadku, gdyby środki zostały w myśl ust. 3 zwrócone Klientowi,, na skutek dalszego postępowania spornego bez udziału Operatora, zostały przez Wykonawcę uzyskane w całości lub części, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Operatora w terminie 14 dni, na następnie do zapłaty na jego rzecz Prowizji.
  6. Przekazanie środków w myśl ust. 3 zwalnia Operatora z odpowiedzialności za ich rozliczenie wobec każdej ze Stron.
 2. Poufność Wykonawcy
  1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności:
   1. treści Standardów,
   2. warunków współpracy z Operatorem,
   3. wszelkich informacji przekazanych przez Klienta w związku z realizacją Zamówienia.
  2. Obowiązek zachowania informacji w poufności, o którym mowa powyżej oznacza:
   1. zakaz ich ujawniania,
   2. zakaz ich wykorzystania dla celów innych niż te, w których zostały ujawnione,
   3. obowiązek podjęcia proporcjonalnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
  3. Wszelkie informacje chronione stosownie do ust. poprzedzających mogą zostać ujawnione wyłącznie w następujących sytuacjach:
   1. jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez stronę, będącą właścicielem informacji chronionej;
   2. jeżeli ujawnienie informacji stanowi przejaw zgodnego z prawem, niniejszą umową i zasadami współżycia społecznego korzystania ze świadczeń wynikających z Regulaminu lub umowy z Klientem
   3. jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na podstawie stosownych przepisów;
   4. jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną;
   5. jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa, 
   6. gdy Wykonawca uzyska dostęp do informacji od osób trzecich bez naruszenia prawnych zobowiązań o tajności informacji wobec drugiej strony; 
   7. gdy informacje poufne były wiadome Wykonawcy stronie przed wyjawieniem ich przez właściciela informacji chronionej
  4. Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie obowiązują Wykonawcę przez cały okres trwania współpracy z właścicielem informacji chronionej oraz przez okres pięciu lat po jej zakończeniu, bez względu na sposób jej ustania.
  5. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci właścicielowi informacji chronionej karę umowną w wysokości 10.000 zł, która to kara nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.
  6. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnoszące się do informacji, których dysponentem jest Klient, na rzecz którego Wykonawca wykonuje Zamówienie, zastrzegane są również na rzecz tego Klienta
  7. Klient akceptując złożoną przez Wykonawcę ofertę na wykonanie Zamówienia, składa jednocześnie na podstawie art. 393 § 2 kodeksu cywilnego oświadczenie, że chce skorzystać z ujętych w niniejszym paragrafie zastrzeżeń.
 3. Standardy Agencyjne
  1. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z Portalu oraz do wykonywania Zamówień zgodnie z przekazanymi przez Operatora wytycznymi dotyczącymi pracy z Klientami (dalej: Standardy Agencyjne).
  2. Do zmiany treści Standardów stosuje się odpowiednio postanowienia dot. zmiany Regulaminu.
 4. Rozpoznawanie Reklamacji
  1. Reklamacje z tytułu niezgodności z umową usług świadczonych przez Operatora, należy zgłaszać w następujący sposób:
   1. na adres korespondencyjny: Jarosław Kaniewski, ul. Pasternik 116, 31-354 Kraków.
   2. na adres poczty elektronicznej: jarek@copywriter.pl
  2. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
  3. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności świadczonych usług z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 1. Wyłączność współpracy za pośrednictwem Operatora
  1. W przypadku, gdy Wykonawca pozyskał Zamówienie od danego Klienta, zobowiązany jest on do zaniechania świadczenia na jego rzecz Usług copywriterskich w sposób inny, aniżeli za pośrednictwem Portalu.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 trwa przez okres jednego roku od chwili ostatniego Zamówienia pozyskanego od danego Klienta.
  3. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł
  4. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do danego Klienta, poprzez uprzednie powiadomienie Operatora oraz zapłatę opłaty w wysokości 2.000 zł.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Operator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
  2. Regulamin w nowym brzmieniu oraz nowe ceny Usług wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Operatora w przewidzianym wyżej terminie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  4. Do dostaw zrealizowanych lub opłaconych zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu lub cen Usług, stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu lub cen usług.
  5. Spory powstałe w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.
 3. Postanowienia dotyczące Konsumentów
  1. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z przedsiębiorcą na odległość, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
  2. Prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, których wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany o tym, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed całkowitym spełnieniem świadczenia, Konsument zobowiązany jest do zapłaty za część świadczenia spełnioną do chwili odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi uiszczonych płatności w terminie 14 dni.
  4. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail jarek@copywriter.pl. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
  6. Klauzula arbitrażowa zawarta w § 14 ust. 5 nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
  7. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, Konsumentem prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
   1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
   2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
  8. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  10. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszego paragrafu, stosuje się również do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana z Operatorem nie ma charakteru zawodowego.